Saturday, August 25, 2012

Viz people in Interior ( sample in catalog)

Thật không dễ dàng cho một khoản 220 Euro cho Viz people ..tuy nhiên tôi sử dụng Catalog của chúng và cắt lại nền trong Photoshop với một chất lượng chấp nhận được. Viz people là một điều đáng mong ước.
To become.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Facebook